text

Waspadalah sebelum anda memilih pekerjaan, seiring banyaknya info-info penipuan mengatasnamakan lowongan pekerjaan, info lebih lanjut silahkan anda kunjungi BERBAGI PENGALAMAN

Contoh Surat Lamaran Kerja Pegawai Negeri SipilCONTOH SURAT LAMARAN PEKERJAAN Pegawai SipilVERIFIKATOR KEUANGAN
4173007Pontianak, Nopember 2010


Kepada Yth. Bapak Walikota Pontianak
di -Pontianak


Perihal : Lamaran Pekerjaan


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan / Jurusan :
Kode Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Kode Jabatan yang dilamar :
Alamat sekarang :
No. Telp / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, agar dapat kiranya diterima sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan bahan-bahan kelengkapan sebagai
berikut :
a. Foto copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang.
b. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.
Pelamar,
Tanpa Materai
(…………………………………)

NB : - Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam


CONTOH SURAT LAMARAN UNTUK FORMASI GURU TK/SD (GURU KELAS) YANG
MEMILIKI IJAZAH D.II PGTK/PGSD
GURU KELAS
1002006Pontianak, Nopember 2010


Kepada
Perihal : Lamaran Pekerjaan
Yth. Bapak Walikota Pontianak
di -Pontianak.


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan / Jurusan :
Kode Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Kode Jabatan yang dilamar :
Alamat sekarang :
No. Telp / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, agar dapat kiranya diterima sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan bahan-bahan kelengkapan
sebagai berikut :
a. Foto copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Akademik yang sudah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang.
b. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
c. Surat Keterangan sedang mengikuti Pendidikan S/1 PAUD / S.1 PGSD dari Fakultas /
Universitas.

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.
Pelamar,
Tanpa Materai
(…………………………………)
KOP SEKOLAH / YAYASAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


SURAT PERNYATAAN
Nomor :


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Nama Kepala Sekolah
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan /Jurusan :
Unit Kerja :
Alamat :

1. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer mulai tanggal …………. sampai dengan saat ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta
mempunyai integritas yang tinggi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya
bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut dimuka pengadilan.


Pontianak, Nopember 2010
Yang membuat pernyataan
Kepala Sekolah / Yayasan
(NAMA KEPALA SEKOLAH)
NIP. ................................

Share by : http://semangat-cari-kerja.blogspot.com
Download original pdf  : Di sini


Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment